POLITICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

SOLVETIA, S.L., des de l’inici de la seva activitat empresarial establerta en l’àmbit de la construcció, ha realitzat els seus treballs oferint sempre com argument prioritari la idoneïtat dels mateixos, la rapidesa d’execució i la serietat en el tracte.

Per això, ha decidit integrar la qualitat i el medi ambient dins de l’empresa amb la finalitat de garantir que els nostres serveis satisfacin les expectatives i necessitats definides amb els nostres clients i demés parts interessades.

Com a part fonamental d’aquest acompliment, la direcció es compromet a complir la política exposada en aquest document, l’objectiu de la qual és el desenvolupament i la millora continua del Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient. Aquesta política es concreta en les següents directrius:

  • Complir els requisits legals i altres requisits, inclòs qualsevol reglament o norma que sigui d’aplicació als nostres serveis i, en especial, els relatius a la protecció del medi ambient, la gestió dels residus i l’ús eficaç de l’energia.
  • Garantir la fiabilitat de resposta des del primer contacte amb el client fins el lliurament final dels treballs, la qualitat dels treballs i l’atenció als requeriments assignant els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris.
  • Prevenir la contaminació ambiental en els processos empresarials plantejant-los des del mínim impacte ambiental i la millora contínua.
  • Proporcionar la formació continua adequada al personal motivant-lo per desenvolupar la posada en pràctica del sistema de gestió integrat, fonamentat en la millora contínua i les bones pràctiques ambientals.
  • Aconseguir que el personal de l’empresa s’identifiqui i es comprometi amb la política de l’empresa, contribuint amb les seves capacitats personals a la consecució dels objectius.

La Direcció de SOLVETIA, S.L. fomenta la cooperació i el treball en equip amb els empleats, proveïdors i subcontractistes a fi que s’aconsegueixin tots els objectius marcats, que els clients rebin la millor atenció i servei per part nostra i que es treballi en una línia de respecte i protecció al Medi Ambient.

 

Barcelona, a 25 de juny de 2020.

Pere Valentí Solé Escolà

Direcció