Solvetia, SL té la qualificació ISO 14001:2015 de gestió mediambiental i ISO 9001:2015 de gestió de la qualitat.

Això ens obliga a complir uns estàndards de qualitat i respecte al medi ambient que també repercuteixen en la feina feta per la resta dels nostres col·laboradors, subcontractistes i proveïdors.

A aquests efectes, l’exercici de les tasques dutes a terme pels nostres subcontractistes és avaluat per la nostra organització sota aquests criteris: preu, qualitat del treball executat, disponibilitat de personal, tracte amb el client, condicions de pagament i compliment de bones pràctiques. Realitzem una avaluació contínua de tots aquests criteris i, en cas de possibles desviacions, ens hi comuniquem per trobar una solució.

Així mateix, l’actuació dels nostres proveïdors també és avaluada per la nostra organització tenint en compte els criteris següents: preu, qualitat, temps de lliurament, condicions de pagament, proximitat i nombre d’incidències. Realitzem una avaluació contínua de tots aquests criteris i, en cas de possibles desviacions, ens hi comuniquem per trobar una solució.